Skip links

Petition: Prioritize clean and healthy buses for all children

Petición: Dile al Presidente Biden y al Congreso que den prioridad a los autobuses limpios y saludables para nuestros niños.
Petisyon: Ankouraje Prezidan Biden ak Kongrè a pou bay priyorite otobis pwòp ak an sante pou pitit nou yo

Select your preferred language

For the nearly 3 million children who ride school buses in Florida, returning to in-person learning means breathing in toxic diesel bus emissions on their way to school.

The Biden-Harris administration has committed to Build Back Better: an effort to rebuild our country to be more equitable and just than it was pre-pandemic. Biden’s latest infrastructure plan includes a provision to switch at least one-fifth of the school bus fleet from diesel to electric.

Electrifying our nation’s school buses means kids no longer have to breathe in poisoned air in order to get an education. Electric school buses provide a clean alternative that is both good for the environment and our kids’ health. And this transition has never been closer to reality: Senators Padilla and Warnock and Representatives Cárdenas and Hayes have introduced the Clean Commute for Kids Act to accelerate the electrification of school buses across the country, and already $2.5 billion has been promised towards electric school buses in the bipartisan infrastructure package moving through Congress right now.

The Clean Commute for Kids Act would also prioritize low-income communities of color, who currently bear the highest burdens of pollution and poor air quality. This is a crucial piece of legislation that would have a lifelong positive impact on the health of our next generation.

A federal investment of $25 billion over 10 years would jump-start the electrification of nearly half the nation’s school bus fleet, and clean up the air that 25 million school children breathe each day. Investing in clean air for our children is an important first step to fulfill the Administration’s promise to build a better future.

As momentum and support build for the clean bus movement in communities in Florida, as well as Arizona, Maryland, California, Michigan, Illinois, Indiana, New York, Massachusetts, Vermont, and Virginia, now is the time for Congress and the White House to further invest in the clean bus transition.

Join our movement for a #CleanRide4Kids. Tell the Biden-Harris Administration and Congress to prioritize electric school bus funding.

Para los casi 3 millones de niños que viajan en autobuses escolares a diario en los Estados Unidos, regresar al aprendizaje presencial significa respirar emisiones tóxicas de los autobuses diésel de camino a la escuela. 

La administración de Biden-Harris se ha comprometido al esfuerzo de reconstruir un país más equitativo y justo de lo que era antes de la pandemia. El último plan de infraestructura de Biden incluye una disposición de cambiar una quinta parte de los autobuses escolares diéseal, a autobuses eléctricos. 

Electrificar los autobuses escolares de nuestra nación significa que los niños ya no tienen que respirar aire contaminado y sucio para recibir la educación. Los autobuses escolares eléctricos brindan una alternativa limpia siendo buena para el medio ambiente y la salud de nuestros niños. Y esta transición nunca ha estado más cerca de la realidad: los senadores Padilla y Warnock, y los representantes Cárdenas y Hayes introdujeron la Ley “Commute for Kids Act (Viaje Limpio para los Niños) para acelerar la electrificación de los autobuses escolares en todo el país, y ya se han prometido $2.5 mil millones para los autobuses escolares eléctricos en el paquete de infraestructura bipartidista avanzando en el Congreso hasta este momento.

La Ley  “Commute for Kids Act”  (Viaje limpio para los niños) también daría prioridad a las comunidades de color de bajos ingresos, que actualmente soportan las mayores cargas de contaminación y mala calidad del aire. Esta es una pieza legislativa crucial que tendría un impacto positivo de por vida en la salud de nuestra próxima generación.

Una inversión federal de $25 mil millones en 10 años impulsará la electrificación de casi la mitad de los autobuses escolares del país y limpiaría el aire que respiran los 25 millones de niños cada día. Invertir en el aire limpio para nuestros niños es el primer paso y de importancia para cumplir la promesa de la Administración de construir un futuro mejor.

Ahora es el momento de que el Congreso y la Casa Blanca inviertan más en la transición limpia del autobús, en este impulso y apoyo al movimiento de autobuses limpios en las comunidades de Florida así como también en Arizona, Maryland, California, Michigan, Illinois, Indiana, Nueva York, Massachusetts, Vermont y Virginia. 

Únase a nuestro movimiento por un #CleanRide4Kids. Dígale a la Administración y al Congreso de Biden-Harris que den prioridad a la financiación de los autobuses escolares eléctricos.

Pou prèske 3 milyon timoun ki monte otobis lekòl nan Florid, retounen nan aprantisaj an pèsòn vle di respire emisyon toksik otobis dyezèl sou wout yo nan lekòl la. Administrasyon Biden-Harris la te angaje nan Bati Retounen Pi bon: yon efò yo rebati peyi nou yo dwe plis ekitab ak jis pase li te pre-pandemi. Dènye plan enfrastrikti Biden an gen ladan yon dispozisyon pou chanje omwen yon senkyèm nan flòt otobis lekòl la soti nan dyezèl nan elektrik.

Elektrifyan otobis lekòl nasyon nou an vle di timoun yo pa bezwen respire nan lè anpwazonnen yo nan lòd yo jwenn yon edikasyon. Otobis lekòl elektrik bay yon altènativ pwòp ki tou de bon pou anviwònman an ak sante timoun nou yo. Ak tranzisyon sa a pa janm te pi pre reyalite: Senatè Padilla ak Warnock ak Reprezantan Cárdenas ak Hayes te entwodwi Lwa sou transpò pwòp pou timoun pou akselere elèktrifikasyon otobis lekòl yo atravè peyi a, e deja $ 2.5 milya dola te pwomèt nan direksyon otobis lekòl elektrik nan pake a enfrastrikti inite toulede bò k ap deplase nan Kongrè a kounye a

Netwaye transpò pou timoun yo Lwa ta tou priyorite kominote ki pa gen anpil revni nan koulè, ki moun ki kounye a pote chay ki pi wo nan polisyon ak bon jan kalite lè pòv yo. Sa a se yon moso enpòtan nan lejislasyon ki ta gen yon enpak tout lavi pozitif sou sante nan pwochen jenerasyon nou an. Yon envestisman federal nan $ 25 milya dola sou 10 ane ta so-kòmanse elèktrifikasyon a nan prèske mwatye flòt otobis lekòl nan peyi a, ak netwaye lè a ki 25 milyon timoun lekòl respire chak jou. Envesti nan lè pwòp pou timoun nou yo se yon premye etap enpòtan pou akonpli pwomès Administrasyon an pou bati yon pi bon avni.

Kòm momantòm ak sipò sipò pou mouvman otobis pwòp nan kominote nan Florida, osi byen ke Arizona, Maryland, Kalifòni, Michigan, Ilinwa, Indiana, New York, Massachusetts, Vermont, ak Virginia, kounye a se moman pou Kongrè a ak The White House. Plis envesti nan tranzisyon otobis pwòp.

Antre nan mouvman nou an pou yon #CleanRide4Kids. Di Administrasyon Biden-Harris ak Kongrè a priyorite finansman otobis lekòl elektrik la.